Chính sách khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết

1. Khách hàng VIP Golden Member

- Khi khách hàng có tổng hóa đơn tích lũy trên 5 triệu. Điểm tích lũy tối thiểu: 20 điểm*

- Giảm giá vĩnh viễn 10% cho tất cả các đơn hàng phát sinh sau khi trờ thành VIP Gold Member

- Giảm 30% cho đơn hàng vào ngày sinh nhật mà khách hàng đã đăng kí

- Nhận diện KH VIP, quyền chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt * Với mỗi 100k giá trị hóa đơn, khách hàng tích lũy 1 điểm. 1 điểm này sẽ được quy đổi giá trị = 2k cho những lần mua hàng sau. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nguyên giá.

2. Khách hàng VIP Silver Member

- Khi khách hàng có tổng hóa đơn tích lũy trên 3 triệu. Điểm tích lũy tối thiểu: 10 điểm*

- Giảm giá vĩnh viễn 5% cho tất cả các đơn hàng phát sinh sau khi trờ thành VIP Silver Member

- Giảm 20% cho đơn hàng vào ngày sinh nhật mà khách hàng đã đăng kí

- Nhận diện KH VIP, quyền chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt * Với mỗi 100k giá trị hóa đơn, khách hàng tích lũy 1 điểm. 1 điểm này sẽ được quy đổi giá trị = 2k cho những lần mua hàng sau. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nguyên giá.

Top